Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

ТЕМА БРОЈА: БОРОВНИЦА, РИБИЗЛА И ОГРОЗД

Боровница је биљка будућности, а у Србији, која је идеална за њен узгој, засађена је на свега око 100 хектара

Боровница је биљка будућности, а у Србији, која је идеална за њен узгој, засађена је на свега око 100 хектара, што је врло мало, вероватно због високих почетних улагања. За подизање једног хектара потребно је 25.000 до 30.000 евра до пете године, када достиже пун род. Упркос томе, боровница саму себе отплаћује и у наредних четрдесет година доноси само добит. Откупна цена по килограму је 5 евра, а с једног хекатра добије се око 10.000 кг. Један килограм боровнице је 1.700 динара. Она која је донета из Америке пре двадесет година дала је најбоље приносе.

Обич­на бо­ров­ни­ца, чр­ни­ца, ку­пи­на­ча или цр­на ја­го­да (V. myrtil­lus L.) је ли­сто­пад­ни жбу­н, од 20 до 30 центиметара висок. Ра­спрострањена је у средњој, север­ној и ис­точ­ној Евро­пи, у ви­со­ким пре­де­ли­ма Шпа­ни­је, се­вер­ној и средњој Ита­ли­ји и на Бал­кан­ском по­лу­о­стр­ву. У Ал­пи­ма и на Кав­ка­зу успева до 3.000 метара. Код нас је има у бо­ро­вим, смрче­вим и бу­ко­вим шу­ма­ма. Као аци­до­фил­на биљ­ка до­бро успе­ва на сва­ком киселом, поџола­стом зе­мљишту и на ал­пиј­ским ренд­зи­на­ма (пХ 3,4–5,8). На креч­ном тлу успе­ва са­мо ако има до­во­љан слој ки­се­лог ху­му­са. Умно­жа­ва се под­зем­ним из­дан­ци­ма из корена. Мла­де гран­чи­це су зе­ле­не, из­ра­зи­то угла­сте. Листови су овал­но­е­лип­тч­ни и светлозелени, до 3 цм дужине. Кру­нич­ни ли­сто­ви су окру­гла­сто­ча­ша­сти, зеленкасто­бе­ли или цр­вен­ка­сти. Цве­то­ви се појављују на крат­ким пе­тељка­ма у пазу­ху листова у мају и јуну, а сазревају од ју­на до ав­гу­ста. Плод је окру­гла бо­би­ца, величине од 5 до 10 милиметара, там­но­пла­ви­ча­ста, покривена сив­ка­стим пе­пељ­ком. Има тан­ку по­ко­жи­цу, соч­но киселкастослатко и аро­ма­тич­но ме­со. Обилује ор­ган­ским ки­се­ли­нама, ми­не­рал­ним ма­те­ри­јама, та­ни­нима и бо­јама. Пло­до­ви се конзумирају као све­же и осушено воће, или се пре­ра­ђу­ју у со­ко­ве, ком­по­те и мар­ме­ла­ду. Све­жа боров­ни­ца се из­во­зи у Ау­стри­ју, Швај­цар­ску, Не­мач­ку и Ве­ли­ку Брита­ни­ју. Принос од бер­бе у Не­мач­кој из­но­си 12.000 тона го­ди­шње - од то­га се 85 до 90 одсто употребља­ва у свежем ста­њу, а остатак се пре­ра­ђу­је у со­ко­ве и ви­но.

Стан­дард­на ам­ба­ла­жа за из­воз бо­ров­ни­це је ма­ли плато са 3 до 3,5 кг не­то са­др­жи­не. У Не­мач­кој, из бавар­ских шу­ма, за њихов превоз овлашћен је ”Хеиделбеер-Еџ­пресс” и транспортује их у прав­цу Хамбур­га и Ан­вер­са, ода­кле се ро­ба пре­то­ва­ру­је за Шведску и Енгле­ску.

 

М.Волчевић
Август 2017.

 

Више прочитајте у новинама или електронском издању броја 544.