Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

Ishrana

ŠTA SU GM ORGANIZMI

Po­ja­va ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­nih or­ga­ni­za­ma tre­ba­lo je da zna­či po­če­tak efi­ka­sni­jeg bi­o­lo­škog pu­ta re­ša­va­nja mno­gih pro­ble­ma sa ko­ji­ma se čo­vek su­o­ča­va

MAHUNARKE

U ovu po­ro­di­cu spa­da ve­li­ki broj eko­nom­ski va­žnih bi­lja­ka - so­ja, pa­sulj, bo­ra­ni­ja, gra­šak i ki­ki­ri­ki, Me­đu­tim, pri­pa­da­ju im i ne­ke ma­nje po­

Pages

Subscribe to Ishrana