Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

KORISNI SPAVAJUĆI PUPOLJCI

Re­ge­ne­ra­ci­ja se iz­vo­di pa­žlji­vo i tra­je ne­ko­li­ko go­di­na, u za­vi­sno­sti od ste­pe­na ošte­će­nja, a to­kom go­di­ne iz pupoljaka će se raz­vi­ti ja­lo­va­ci ko­je tre­ba ne­go­va­ti i po­vre­me­no pri­ve­za­ti za ošte­će­no sta­blo

To­kom pe­ri­o­da eks­plo­a­ta­ci­je vi­no­gra­da po­je­di­na sta­bla i rod­ni čvo­ro­vi mo­gu bi­ti ošte­će­ni, pa se ja­vlja po­tre­ba za re­zid­bom ra­di re­kon­struk­ci­je sta­rih de­for­mi­sa­nih i iz­du­že­nih sta­ba­la. Ta­da se obič­no pri­me­nju­je re­zid­ba da bi se re­ge­ne­ri­sa­la sta­ra do­tra­ja­la sta­bla. Re­ge­ne­ra­ci­ja se iz­vo­di pa­žlji­vo i tra­je ne­ko­li­ko go­di­na, u za­vi­sno­sti od ste­pe­na ošte­će­nja.

Ob­no­va iz­du­že­nog ili usled po­vre­da me­ha­nič­kim pu­tem ošte­te­će­nog sta­bla čo­ko­ta tra­je dve do tri go­di­ne. Naj­pre se u osno­vi ošte­će­nog sta­bla ma­ka­za­ma sa ne­ko­li­ko ubo­da po­ten­ci­ra raz­voj spa­va­ju­ćih oka­ca. To­kom go­di­ne iz njih će se raz­vi­ti ja­lo­va­ci ko­je tre­ba ne­go­va­ti i po­vre­me­no pri­ve­za­ti za ošte­će­no sta­blo. U pro­le­će na­red­ne go­di­ne ja­lov­ke (je­dan-dva) tre­ba ore­za­ti na re­zni­ke (po jed­no ok­ce) da bi se to­kom go­di­ne do­bi­lo je­dan do dva ja­ka la­sta­ra, ko­ji će do­sti­ći po­treb­nu vi­si­nu i du­ži­nu ra­di po­nov­nog for­mi­ra­nja osnov­nog ob­li­ka čo­ko­ta. U pro­le­će tre­će go­di­ne na­sta­vlja se for­mi­ra­nje ho­ri­zon­tal­nog de­la sta­bla i rod­nih čvo­ro­va. Sta­ro sta­blo se ukla­nja do osno­ve. Na taj na­čin čo­kot je pot­pu­no ob­no­vljen.

Ob­no­va de­la čo­ko­ta, ho­ri­zon­tal­nog kra­ka ili rod­nog čvo­ra je neo­p­hod­na po­sle po­vre­de lo­ze ne­po­volj­nim vre­men­skim uslo­vi­ma (grad, mraz) ili uda­ra od me­ha­ni­za­ci­je, kao i ka­da je do­šlo do iz­du­ži­va­nja kra­ka usled po­la­ri­te­ta. I u ovom slu­ča­ju u osno­vi de­la iz­du­že­nog kra­ka naj­pre se osta­vi je­dan ja­lo­vak. U na­red­noj go­di­ni se on re­že na re­znik, a tre­će go­di­ne na kon­dir. Po­sle osta­vlja­nja kon­di­ra iz­du­že­ni deo kra­ka se od­se­ca - od­ba­cu­je, a la­sta­ri iz­bi­li iz kon­di­ra ko­ri­ste za re­zid­bu u na­red­noj go­di­ni. Na isti na­čin se re­kon­stru­i­še i rod­ni čvor uko­li­ko je ošte­ćen.

Prof. dr Dra­go­ljub Žu­nić

Februar 2016.