Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

DUŽI NOŽEVI - BOLJI UČINAK

Kraći noževi će dati lošije efekte od dužih zato što će obodna brzina biti manja, te se efekat uništavanja korova i usitnjavanja grudvi zemljišta smanjuje, dubina rada može biti i 20 centimetara, u zavisnosti od dužina radnih motičica, za veće površine predlaže se kupovina jednoosovinskog traktora

Usitnjavanje površinskog sloja zemljišta u višegodišnjim zasadima, na uređenim površinama ili okućnici ima višestruke i velike pozitivne efekte. Površinska obrada se obično obavlja na dubini od oko 5 cm, pa rastresit sloj može apsorbovati veće količine padavina u toku prolećnih i zimskih meseci. Gubitak vlage iz dubljih slojeva tla je tada redukovan s obzirom na to da je prekinuta kapilarnost. U letnjim mesecima, osim smanjenog gubitka vlage, rastresit sloj sadrži više vazduha, koji ima efekat izolacije dubljih slojeva zemljišta, te ne dolazi do drastičnog povećanja temperature tla. Sve nam to ukazuje na značaj malih mašina kao što su motokultivatori i jednoosovinski traktori sa rotacionim sitnilicama.

 

Motokultivatori ili freze su u stvari rotacione sitnilice na motorni pogon (električni ili benzinski motor), dok jednoosovinski traktori, osim motora, imaju točkove i pogonsko vratilo koje posebno pokreće rotacionu sitnilicu prikopčanu za traktor. U zavisnosti od radnog zahvata, koji može biti i do jedan metar, pokreće ih najčešće benzinski motor. Snaga motora se kreće od 1 do 7 kW, u zavisnosti od proizvođača, ali i od namene. Tako su za okućnicu manjeg radnog zahvata - do 0,5 metara, a motor je na električni pogon.

 

Jači motor za veći zahvat

 

Prilikom nabavke trebalo bi razmišljati o kupovini jačeg motora jer ukoliko se povećava radni zahvat, snage će biti dovoljno. Najčešće su to motori od 50 ili 125 kubnih centimetara za korišćenje na malim površinama. Za bolje uništavanje korova i kod teških (sabijenih) zemljišta koriste se motičice L profila, dok se kod lakših zemljišta bez korova koriste motičice ili noževi I profila (ravan profil). Mogu biti različitih dimenzija, dužina, što će uticati na ograničenje dubine rada.
Noževi na rotacionoj sitnilici moraju biti postavljeni na nosećoj rozeti za četiri  noža. Svaka susedna noseća rozeta mora biti smaknuta za određeni ugao u odnosu na prethodnu. Na taj način će se izbeći da svi noževi u istom trenutku ulaze u zemljište, što stvara udare i nepravilan otežan rad. Rukovanje mašinom je tada veoma teško. Kraći noževi će imati lošiji rad od dužih zato što će obodna brzina biti manja, te se efekat uništavanja korova i usitnjavanja grudvi zemljišta smanjuje.
Potporni točak na kultivatoru ili oslona noga je od velike pomoći i nikako je ne treba izostaviti. Oslanjanjem težine pogonskog i prenosnog sklopa i rukovaoca preko upravljača na osloni točak ili papučicu obavlja se podešavanje dubine. Dodatno se podešavanje dubine sprovodi promenom visine oslonog točka. Tako dubina rada može biti i 20 centimetara u zavisnosti od dužina radnih motičica.
Broj obrtaja rotacione sitnilice se kreće od oko 50 o/min. do oko 300 o/min. Ukoliko se obrađuje zemljište koje je prethodno već obrađivano, onda broj obrtaja ne mora prelaziti preko 150 o/min. Na taj način će se uštedeti gorivo. Ukoliko se prvi put obrađuje teško zakorovljno zemljište, onda broj obrtaja mora biti veći od 150 o/min., a brzina kretanja oko 0,25 m/s. Sa sporijim kretanjem bolje će se usitniti zemljište, ali ujedno i koren korovskih biljaka. NJih treba ostaviti na površini.

 

V.Višacki

Oktobar 2018.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 558.