Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

Ishrana

ŠTA SU GM ORGANIZMI

Po­ja­va ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­nih or­ga­ni­za­ma tre­ba­lo je da zna­či po­če­tak efi­ka­sni­jeg bi­o­lo­škog pu­ta re­ša­va­nja mno­gih pro­ble­ma sa ko­ji­ma se čo­vek su­o­ča­va

Pages

Subscribe to Ishrana