Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

ROTKVA - IZVOR VITAMINA C

Naj­če­šće se kon­zu­mi­ra zi­mi i to u ob­li­ku sa­la­te, sa­ma ili po­me­ša­na s pra­zi­lu­kom, ja­bu­kom, ma­sli­na­ma...

Rot­kva (Rap­ha­nus sa­ti­vus var. ma­jor L.) pri­pa­da fa­mi­li­ji ku­pu­snja­ča ili tzv. kr­sta­ši­ca. Jed­na je od naj­sta­ri­jih po­vr­tar­skih bi­lja­ka. Po­zna­to je da su je Egip­ća­ni u vre­me po­di­za­nja pi­ra­mi­da ko­ri­sti­li kao hra­nu. Sta­ri na­ro­di - Gr­ci i Ri­mlja­ni - zna­li su i ce­ni­li i nje­na le­ko­vi­ta svoj­stva. Du­go, sve do ot­kri­ća Ame­ri­ke i do­no­še­nja krom­pi­ra bi­la je jed­na od naj­ra­ši­re­ni­jih po­vr­tar­skih vr­sta.

 

Cr­na se vi­še ga­ji

 

Po­sto­ji mno­go sor­ti rot­kve. Be­la ima fi­ni­ju kon­zi­sten­ci­ju i ma­nje ljut ukus. Cr­na se, me­đu­tim, vi­še ga­ji.

Ovo po­vr­će kod nas se obič­no tro­ši u zim­skom pe­ri­o­du ili u ra­no pro­le­će.

Sa­dr­ži oko 90 pro­ce­na­ta vo­de. Od su­ve ma­te­ri­je naj­za­stu­plje­ni­ji su uglje­ni hi­dra­ti, pre sve­ga še­će­ri, po­tom ce­lu­lo­za, skrob i pek­ti­ni. Pro­te­i­ni su, kao i kod dru­gih ku­pu­snja­ča, ce­nje­ni po bo­gat­stvu esen­ci­jal­nim ami­no­ki­se­li­na­ma. Ma­sti ima­ju ma­lo.

Spe­ci­fi­čan mi­ris i ukus po­ti­če od etar­skog ulja. Ovog ulja ima oko pe­de­set mi­li­gra­ma na sto gra­ma.

Me­đu vi­ta­mi­ni­ma je po sa­dr­ža­ju naj­zna­čaj­ni­ji C, a pri­sut­ni su i B1, B2, PP, te be­ta-ka­ro­ten ili pro­vi­ta­min A. Od mi­ne­ra­la naj­vi­še sa­dr­ži ka­li­ju­ma, u ma­njoj ko­li­či­ni kal­ci­ju­ma, fos­fo­ra, mag­ne­zi­ju­ma, ba­kra, gvo­žđa....

 

 

S. Ži­va­no­vić

Januar 2015.