Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

PROIZVODNJA SADNICA DRENA

Kao naj­jed­no­stav­ni­ji i naj­e­ko­no­mič­ni­ji na­čin pro­iz­vod­nje sad­nog ma­te­ri­ja­la dre­na struč­nja­ci pre­po­ru­ču­ju ka­le­mlje­nje na spa­va­ju­ći pu­po­ljak

Za­hva­lju­ju­ći broj­nim is­tra­ži­va­nji­ma ko­ja su po­tvr­di­la ve­li­ku pre­hram­be­nu vred­nost plo­da dre­na (Cor­nus mas L.), da­nas se in­ten­ziv­no ra­di na nje­go­voj se­lek­ci­ji i ople­me­nji­va­nju u mno­gim ze­mlja­ma ko­je ima­ju bo­ga­te pri­rod­ne po­pu­la­ci­je. Kao re­zul­tat ovih is­tra­ži­va­nja, za­po­če­to je plan­ta­žno uz­ga­ja­nje dre­na, pa se mo­že na­ve­sti da pred­sta­vlja vr­lo per­spek­tiv­nu voć­ku či­je vre­me tek do­la­zi. Struč­nja­ci is­ti­ču da je glav­ni raz­log za to što plan­ta­žno ga­je­nje dre­na još uvek ni­je znat­no za­stu­plje­no - ne­do­sta­tak kva­li­tet­nog sad­nog ma­te­ri­ja­la. Iz tog raz­lo­ga su dr Vu­če­ta Ja­ći­mo­vić i dr Đi­na Bo­žo­vić, struč­nja­ci Bi­o­teh­nič­kog fa­kul­te­ta, Cen­tra za kon­ti­nen­tal­no vo­ćar­stvo, le­ko­vi­to i aro­ma­tič­no bi­lje, u Bi­je­lom Po­lju, to­kom du­go­go­di­šnjeg pe­ri­o­da is­pi­ti­va­li mo­guć­no­sti raz­mno­ža­va­nja ge­no­ti­po­va dre­na: ka­le­mlje­njem na spa­va­ju­ći pu­po­ljak, ka­le­mlje­njem pro­stim spa­ja­njem, ze­le­nim re­zni­ca­ma i mi­kro­ra­zmno­ža­va­njem. Cilj je bio iz­na­la­že­nje naj­br­žeg, naj­po­god­ni­jeg i naj­e­ko­no­mič­ni­jeg na­či­na pro­iz­vod­nje kva­li­tet­nih sad­ni­ca.

Ma­te­ri­jal is­pi­ti­va­nja bi­li su se­lek­ci­o­ni ge­no­ti­po­vi dre­na sa pod­ruč­ja Gor­njeg Po­li­mlja. Kao pod­lo­ge za ka­le­mlje­nje po­slu­žil­li su se­jan­ci 11 iz­dvo­je­nih ge­no­ti­po­va dre­na. Ka­le­mlje­ni su plem­ka­ma ge­no­ti­po­va BP 21 i BA 13 na dva na­či­na i u dva pe­ri­o­da na spa­va­ju­ći pu­po­ljak – let­njo­je­se­nje i pro­sto spa­ja­nje - pro­leć­no. Ze­le­ne re­zni­ce su oži­lja­va­ne u dva ter­mi­na, od­no­sno 5. ju­la i 1. av­gu­sta. Uzi­ma­ne su sa ma­tič­nih sta­ba­la če­ti­ri ge­no­ti­pa: BA 13, BP 17, BP 21 i BP 33. Sa istih ma­tič­nih sta­ba­la uze­ti su i boč­ni iz­dan­ci sa jed­no­go­di­šnjih gran­či­ca dre­na ra­di mi­kro­pro­pa­ga­ci­je...

                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                            S.Malinović

                                                                                                                                                            Septembar 2015.